Кафедру харчових технологій (ХТ) ( на той час кафедра технології бродильний виробництв) засновано у 2005 році  наказом ректора Черкаського державного технологічного університету № 245/01 від 08.06.2005 р.  (перейменовано  наказом №181/01 від 21.05.2018) 

Завідувачем кафедри з 2005  до 2012 року був  к.т.н., доцент, старший науковий співробітник В.М. Головченко.

Під  керівництвом В.М. Головченка на кафедрі було створено усі необхідні навчальні лабораторії, оснащені приладами, обладнанням та діючими лабораторними установками, комп’ютерний кабінет курсового та дипломного проектування, що в повному обсязі забезпечує виконання навчальних програм.

З перших днів створення на кафедрі почали працювали к.т.н., доцент Осипенкова І.І., к.т.н., доцент Заболотна Г.М.  старші  викладачі: Яременко Т.Г., Чепурна О.Л., Білуха Н.С. 

До 2012 року кафедра проводила набір абітурієнтів лише за освітньо-кваліфікаційним «Бакалавр», а  у 2012 році кафедра успішно ліцензувалась на  підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.05170106 «Технології продуктів бродіння та виноробства».

З березня 2012 року кафедру очолювала к.т.н., старший науковий співробітник Ніна Анатоліївна Нагурна.

З 2015 року кафедру очолює к.т.н., доцент Ірина Іванівна Осипенкова.

З 2016 року отримано ліцензію за освітнім ступенем “Магістр” спеціальності “Харчові технології”.

У 2018 році акредитовано овітньо-професійну програму “Технології продуктів бродіння і виноробства”

за другим (магістерським)рівнем вищої освіти (рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2018 року, протокол №133).

На кафедрі з часу її заснування проводились наукові дослідження, спрямовані на підвищення ефективності роботи підприємств бродильної промисловості, зниження собівартості товарної продукції та підвищення її якості.

Підготовка фахівців з харчової технології та інженерії у ЧДТУ передбачає знання з технологій виробництва безалкогольних та алкогольних напоїв, спирту, молока, м’яса, хліба, макаронних та кондитерських виробів, консервованих продуктів, з вивченням і застосуванням більш досконалих технологій і сучасного обладнання, організацій і планування виробництва, його автоматизації; більшої адаптації знань фахівців до потреб підприємств- замовників, шляхом проходження на цих підприємствах виробничих практик і виконання курсових та дипломних проектів із їх реконструкції.

На даний час кафедра харчових технологій проводить підготовку фахівців галузі знань 18 «Виробництво та технології»   спеціальності 181 “Харчові технології”за освітніми рівнями:

«Бакалавр»– освітня програма «Харчові технології та інженерія»,

 

«Магістр»освітня програма «Технології продуктів бродіння і виноробства». 

Розвиток спеціальності забезпечується  шляхом співпраці з висококваліфікованими фахівцями з вищих і науково-дослідних закладів; підвищенням кваліфікації викладацького складу шляхом підготовки дисертаційних робіт,стажування в провідних університетах та підприємствах галузі. Проводиться постійне   оновлення матеріально-технічної бази кафедри. удосконалюються зміст і форми організації навчально-виховного процесу, спрямованого на підготовку майбутніх фахівців.