Ірина Іванівна

Осипенкова Ірина Іванівна

Доцент, кандидат технічних наук, завідувач кафедри харчових технологій

Кафедру харчових технологій (ХТ) ( на той час кафедра технології бродильний виробництв) засновано у 2005 році  наказом ректора Черкаського державного технологічного університету № 245/01 від 08.06.2005 р.  (перейменовано  наказом №181/01 від 21.05.2018) 

Завідувач кафедри харчових технологій Осипенкова Ірина Іванівна,  доцент, кандидат технічних наук.

До складу науково-педагогічного персоналу кафедри харчових технологій входять 7 викладачів, з них: один доктор наук, профессор; 3  кандидатів наук, доцентів; два старших викладача, один викладач.

Кафедра ХТ (КХТ вересень 2020 р.)

Кафедра ХТ здійснює підготовку зі спеціальності 181 Харчові технології за освітніми рівнями: “Бакалавр” освітня програма “Харчові технології та інженерія”, “Магістр” освітня програма “Харчові технології”.

Кафедра має сучасне технічне і програмне забезпечення, необхідне для виконання навчальних планів і освітніх програм з підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі харчових технологій. Навчальний процес з дисциплін професійної і практичної підготовки студентів здійснюється на базі чотирьох навчальних спеціалізованих лабораторій: процесів і апаратів харчових виробництв, технічної мікробіології та мікробіології галузі, харчових технологій та бродильних виробництв; та двох спеціалізованих навчальних кабінетів: курсового та дипломного проектування, комп’ютерний клас.

Лабораторія харчових технологій та бродильних виробництв(ауд. 303)

Лабораторії кафедри оснащені сучасними приладами для дослідження, а саме: спектрофотометром видимої області V-1200, нітратоміро Greentest, кондуктометром EZDO 7021, Аламбіком ГЕРАКЛ, термостатами, центрифугою, аналітичними та технічними вагами тощо.

В технологічній лабораторії змонтована модельна пивоварна установка продуктивністю 0,30 дал.

Всі дисципліни, що передбачені навчальними планами спеціальностей, підготовку з яких здійснює кафедраХТ, на 100 % забезпечені підручниками, посібниками, навчально-методичними матеріалами як у друкованому, так і в електронному вигляді, при цьому більшість з них написані викладачами кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри активно впроваджує в навчальний процес сучасні інформаційні технології, використовує мультимедійну техніку, систему підтримки дистанційного навчання ФТБРП (bf.moodle.chdtu.edu.ua) на базі системи дистанційного навчання Moodle, що активно використовується студентами денної і заочної (дистанційної) форм, які навчаються за комп’ютерними спеціальностями і бажають за допомогою технологій дистанційного навчання здобути глибокі знання з циклу дисциплін науково-природничої підготовки і циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Персональний кабінет користувача в СПДН ФХТСО на базі Moodle

Студенти кафедри ХТ щорічно проходять практику на українських підприємствах харчової промисловості: “Світ ласощів”, ПП Пивоварня “Черкаська Баварія”, ТОВ “Канів-солод”, ТОВ “Пивоварня Зіберт”, ДП “Укрспирт”, ТОВ “Золотоніський лікеро-горілчаний завод “Златогор””, ТОВ “Роял Фрут Гарден”, ПП Пивоварня “Оскар”, ФГ “Терра”, ТОВ “Бон Буассон Беверідж” та мають моржливість закордонного стажування на провідних підприємствах харчової промисловості.

Переважна більшість випускних робіт бакалаврів і магістрів присвячена актуальним проблемам в галузі харчової промисловості.

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за такими основними напрямами:

 • удосконалення технологій виготовлення напоїв із використанням функціональних інгредієнтів;
 • розробка інноваційних технологій виготовлення горілки з використанням нетрадиційних сорбентів;
 • розробка та дослдідження інноваційних способів виробництва пива;
 • розробка та дослдідження інноваційних способів виробництва безалкогольних напоїв;
 • дослідження якості харчових продуктів;
 • розробка та удосконалення технологій виробництва харчових продуктів.

Кафедра ХТ є ініціатором і організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії», яка регулярно проводиться з 2017 року.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії»

До науково-дослідної роботи, яка тематично пов’язана з навчальним процесом і науковими напрямами досліджень кафедри, залучаються студенти через виконання курсових проектів, написання бакалаврських і магістерських робіт, участь у наукових семінарах і конференціях різного рівня.

Науково-дослідна діяльність студентів здійснюється у таких формах:

 • участь у наукових і проблемних групах, факультативах при кафедрі;
 • організація і проведення олімпіад з професійно-орієнтованих дисциплін;
 • написання курсових робіт (проектів);
 • написання наукових конкурсних робіт;
 • написання випускних, дипломних і магістерських робіт;
 • участь у наукових семінарах і конференціях різного рівня.

Кафедра ХТ має широкі міжнародні наукові контакти і зв’язки з університетами Німеччина, Білорусія, Польща, Сербія, Грузія, співпрацює з десятками провідних наукових установ і університетів України.

Колектив кафедри ХТ постійно працює над удосконаленням навчального процесу, системи управління науково-дослідною діяльністю студентів, зміцненням матеріально-технічної бази і навчально-методичного забезпечення, що сприяє підвищенню рівня професійної та наукової підготовки випускників, їх конкурентоспроможності на ринку інтелектуальної праці в галузі харчових технологій.

 

Наша адреса

18006,  м.Черкаси, бульв. Шевченка 333, 10 корпус, кім.307,

Тел. (095)-899-76-81

E-mail: tbv@chdtu.edu.ua

Презентація кафедри харчових технологій:


Презентація спеціальності 181 «Харчові технології»: